Gratis-Kaart.nl

Algemene Voorwaarden

Versie: 22 mei 2013

Algemeen

MapsAndMore verleent u hierbij toegang tot deze Website en verstrekt kaartmateriaal zoals deze ter beschikking wordt gesteld door de Nederlandse overheid.

Opdrachtverstrekking

Via deze Website geeft u MapsAndMore opdracht om een product gereed te maken en aan u te verstrekken. MapsAndMore brengt hiervoor geen kosten in rekening maar wel dient u vooraf in te stemmen met onderstaande Voorwaarden.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MapsAndMore.

Op alle uitgevoerde opdrachten is het Privacyreglement van toepassing. Door in te stemmen met deze voorwaarden stemt u ook expliciet in met dit reglement.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende deze Website met uitzondering van de digitale kaarten berusten bij MapsAndMore. Kopiëren, hergebruik of reverse engineering van deze Website is niet toegestaan.

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de digitale kaarten op deze Website berusten bij de dataverstrekker van de Nederlandse overheid die het gebruiksrecht op het materiaal heeft aangeschaft. De digitale kaarten zijn vervaardigd door het Kadaster en het gebruik ervan is slechts mogelijk in overeenstemming met het CC BY-SA 3.0 reglement.

Het is niet toegestaan om webpagina's of individuele webpagina elementen (zoals logo's, teksten of foto's) van de Website in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

MapsAndMore behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud van deze Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover voorafgaand te informeren. Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zijn geldig voor alle nieuw uit te voeren opdrachten. Dergelijke wijzigingen worden via deze pagina gecommuniceerd.